Perquè pugui inscriure’s el dret de propietat en el Registre de la Propietat, cal que es presenti en l’Oficina Registral en el territori de la qual es trobi l’habitatge adquirit:

  • Còpia autoritzada de l’escriptura pública de venda.
  • Imprès d’Autoliquidació de l’Impost del qual resulti que s’ha efectuat l’ingrés de la quantitat autoliquidada.
  • Últim rebut de l’IBI, a fi de poder fer constar en el Registre la referència cadastral de l’habitatge.

La presentació de tals documents pot realitzar-se:

  • Directament pel comprador.
  • Per una gestoria.
  • Per la Notaria, si presta serveis de gestió.

En tot cas cal saber que una vegada presentat el document en el Registre, la inscripció haurà de ser practicada dins dels quinze dies hàbils següents.

La inscripció realitzada fora de termini pel registrador produirà una reducció d’aranzels d’un trenta per cent sense perjudici de l’aplicació del règim sancionador corresponent. El registrador comprovarà que el contracte s’ha celebrat amb tots els requisits que estableix la llei perquè tingui plena eficàcia i pugui accedir al Registre el dret de propietat del comprador, i si entén que el document té algun defecte que impedeix la seva inscripció (defectes de forma, falta de capacitat de les parts, falta d’adequació al contingut del Registre, etc.), haurà de notificar-lo de manera fefaent al *presentante del document i al notari autoritzador.

Podran esmenar-se els defectes preuats o, en cas de no estar d’acord amb la qualificació del registrador, podrà sol·licitar[1]la hi revisió de la qualificació pel registrador que, segons un quadre aprovat reglamentàriament, ha de substituir al que va qualificar; sense perjudici d’això, podrà presentar-se el corresponent recurs davant la Direcció General dels Registres i del Notariat o impugnar-se directament la qualificació negativa davant el Jutjat de Primera Instància de la capital de província corresponent al lloc on radiqui l’habitatge.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies