Abans de comprar, és important tenir en compte que la celebració de qualsevol contracte de compravenda comporta l’obligació de pagar impostos, per la qual cosa convé quantificar anticipadament la quantitat a pagar.

El preu que figuri en l’escriptura de compravenda constituirà la base sobre la qual es calculi la quota de l’impost a pagar, encara que si aquesta quantitat és inferior al valor real, Hisenda girarà una liquidació complementària per la diferència.

Els impostos a pagar seran diferents segons es tracti de la compra d’un primer habitatge, realitzada directament al promotor, o de la compra d’habitatges de segona mà.

COMPRA D’HABITATGES NOUS:

  • El comprador haurà d’abonar al venedor l’import de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Aquest impost s’abonarà al venedor, a qui es lliurarà juntament amb el preu de venda.
  • A més, el comprador haurà de pagar l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats que serà el 0,5% (la Comunitat Autònoma competent pot haver establert un tipus de gravamen diferent), sobre el valor declarat en l’escriptura pública. El pagament d’aquest impost haurà de ser autoliquidat en un imprès oficial, i ingressat en un compte de la Hisenda Pública, a través d’alguna de les entitats bancàries col·laboradores.

 COMPRA D’HABITATGES DE SEGONA MÀ:

  • En aquells casos en què comprem habitatges usats al propietari d’aquestes, l’impost a pagar no serà l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), sinó l’Impost de Transmissions Patrimonials, que s’abona a la Comunitat Autònoma en la qual es trobi l’habitatge adquirit, mitjançant l’autoliquidació del seu import en un imprès oficial, i ingrés d’aquell en un compte de la Hisenda Pública a través d’alguna de les entitats bancàries col·laboradores.
  • Import: la seva quantia es fixa per aplicació del tipus de gravamen del 6% (la Comunitat Autònoma competent pot haver establert un tipus de gravamen diferent) sobre el valor declarat en l’escriptura pública.

L’ESCRIPTURA DE PRÈSTEC HIPOTECARI

Està subjecta al pagament de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats, per una quota resultant de l’aplicació del tipus de gravamen del 0.5% (la Comunitat Autònoma competent pot haver establert un tipus de gravamen diferent) sobre el total import de la responsabilitat hipotecària, és a dir, no de la quantitat efectivament prestada, si no de la quantitat garantida per a la devolució del principal, dels interessos i de les costes d’execució. Les escriptures de novació, subrogació i cancel·lació de préstecs hipotecaris estan exemptes d’impostos. Finalment hem de tenir en compte que en cas que comprem Habitatges protegits (VPO), els tipus fiscals estaran generalment reduïts.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies