Per a conèixer bé l’habitatge que adquirirem no sols cal visitar-la, sinó que a més és imprescindible conèixer quina és la seva situació jurídica, és a dir, ESBRINAR: A qui pertany, i per tant, qui o qui són els seus propietaris. Si existeixen càrregues o gravàmens sobre aquesta, és a dir, si existeixen hipoteques, embargaments o altres càrregues que l’afectin. Si existeixen inquilins o posseïdors d’aquesta. Si està subjecta a algun règim especial, com ocorre amb els Habitatges protegits. En cas de tractar-se d’un pis en comunitat de propietaris, si està al corrent en el pagament de les quotes de comunitat. Si s’ha pagat per ella l’Impost sobre Béns immobles, l’antiga Contribució Urbana.

Tractant-se d’habitatges en construcció o noves, si s’ha contractat pel promotor una assegurança que cobreixi els danys que es puguin produir per defectes estructurals de l’edifici.

Tractant-se d’Habitatges protegits (VPO), o de Preu Taxat (*VPT), si existeix alguna prohibició de disposar sobre la mateixa, o si existeixen drets de tanteig i de retracte a favor de l’Administració Pública.

Per a conèixer tals circumstàncies ens hem de dirigir al REGISTRE DE LA PROPIETAT en el qual l’habitatge estigui inscrit. La informació podrem sol·licitar-la nosaltres mateixos, o ho podrà fer per nosaltres el venedor, l’agència immobiliària, o un gestor administratiu. En tot cas, la informació registral haurà de ser sol·licitada abans de lliurar quantitat o signar cap contracte.

Vegem com sol·licitar la informació registral: La informació podrà ser sol·licitada en qualsevol dels Registres de la Propietat d’Espanya, presentant una sol·licitud Personalment Per fax Per correu ordinari Per correu electrònic També pot sol·licitar informació dels Registres de la Propietat en el Portal corporatiu del Col·legi de Registradors d’Espanya: www.registradores.org. Si prefereix rebre la nota simple en anglès, pot usar el nou portal per a usuaris internacionals: https:// buyingahouse.registradores.org després d’emplenar un formulari de consulta, la mateixa serà redirigida al registre competent. Una vegada emesa i traduïda la nota simple li serà lliurada per mitjans electrònics. Podrà efectuar el pagament amb les principals targetes de crèdit. En el Servei de Consumidors del Col·legi de Registradors, en el telèfon gratuït 900 10 11 41, en la pàgina web www.registradors. *org així com en l’adreça de correu electrònic consultas@registradores.org, podrà obtenir informació sobre els Registres en la demarcació dels quals es troben els diferents carrers de les ciutats i pobles, de les adreces, telèfons i números de fax dels Registres, així com de les seves adreces de correu electrònic i, en general, sobre qualsevol altra qüestió de caràcter registral. 4

La informació registral podrà obtenir-se en forma de: Nota simple informativa, que inclourà la descripció de l’habitatge, situació d’aquesta, superfície, annexos, quota de participació en la propietat horitzontal, règim administratiu que pogués afectar-lo (si es tracta d’un habitatge protegit), hipoteques que puguin gravar-la, amb expressió de la responsabilitat hipotecària per principal, interessos i costes, i termini de durada, embargaments, servituds, possibles litigis sobre la propietat, afeccions fiscals i, en general, qualsevol circumstància que afecti la propietat de l’habitatge.

La nota informativa només té valor informatiu de manera que no podrà ser utilitzada en judici per a justificar la inexistència de càrregues o gravàmens –tot això sense perjudici de la responsabilitat del registrador pels danys ocasionats pels errors i omissions patits en la seva expedició–.

Certificació de domini i càrregues, la qual pot tenir un contingut més ampli que el de la nota simple, quan podrà incloure, si així se sol·licita i es justifica un interès en el seu coneixement, la reproducció literal de les inscripcions, o informació sobre l’historial no vigent de la finca. Per ser un document públic, signat pel registrador, la certificació permetrà acreditar en judici, i enfront de tercers, la llibertat o gravàmens d’una determinada finca.

Una de les maneres d’obtenir informació registral és sol·licitar una nota simple, que inclou les circumstàncies essencials relatives a la descripció, domini i càrregues de la finca. Per a conèixer bé l’habitatge que adquirirem no sols cal visitar-la, sinó que a més és imprescindible conèixer quina és la seva situació jurídica, esbrinant, entre altres coses, a qui pertany, els gravàmens sobre aquesta, si està subjecta a algun règim especial, si està al corrent en el pagament de les quotes de comunitat i en l’Impost sobre Béns immobles, o si existeix alguna prohibició de disposar sobre la mateixa. Podrà així mateix sol·licitar-se del registrador un informe escrit sobre la situació registral de la finca. O sol·licitar del registrador assessorament verbal, atès que aquest està obligat a informar verbalment de qüestions relatives a la situació registral de les finques, assessorament que en tot cas serà gratuït, i al qual el registrador haurà de dedicar almenys dues hores diàries.

En tot cas s’ha de tenir en compte que la informació registral se subministrarà de conformitat amb el que es preveu en la Legislació sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal.

A més de consultar la situació de l’habitatge en el Registre, cal que el venedor ens subministri una certa documentació complementària, que en tot cas hem d’exigir:

La còpia autoritzada de l’escriptura pública en la qual es va formalitzar la seva adquisició, si es tracta d’habitatges de segona mà.
El rebut del qual resulti el pagament de l’última anualitat de l’Impost sobre Béns immobles, és a dir, de l’antiga contribució urbana.
Una certificació expedida pel secretari de la comunitat de propietaris, de la qual resulti que l’habitatge que adquirirem es troba al corrent en el pagament de les quotes de comunitat.
La manifestació formal i en document públic, que no existeixen constituïts sobre l’habitatge que adquirirem contractes de lloguer.
Tractant-se de l’adquisició d’habitatges per estrangers, pot entrar en joc la legislació relativa a la defensa nacional. Les restriccions només s’apliquen als estrangers NO COMUNITARIS, siguin o no residents a Espanya i es donen en els supòsits d’adquisicions en determinades zones –així, els termes municipals situats a Cartagena, Estret de Gibraltar, Badia de Cadis, Galícia, zones frontereres amb Portugal o França, les Illes i Ceuta i Melilla-.

En les zones estratègiques s’exigeix autorització militar prèvia perquè els estrangers puguin adquirir l’habitatge. A més, és obligatòria la inscripció de la compravenda en el Registre de la Propietat.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies