La compra d’un habitatge genera una sèrie de despeses per al comprador, que a vegades no se sap bé per què ni a qui es paguen, i que incrementen de manera sensible el desemborsament inicial que cal realitzar per a adquirir l’habitatge.

Per això convé distingir: A qui haig de pagar?

Al venedor, el preu de compra de l’habitatge. En cas que abans de l’atorgament de l’escriptura hàgim lliurat una quantitat a compte del preu, o que hàgim lliurat un senyal, el seu import haurà de descomptar-se de la quantitat a pagar en el moment de signar el contracte. Pot ocórrer que per a garantir que la venda conclourà, s’hagi celebrat un contracte d’arres, i per a això hàgim lliurat una quantitat al venedor.

En tal cas, tal quantitat es descomptarà del preu a abonar a la signatura, tenint en compte que si el comprador decideix no comprar, perdrà la quantitat, i que si és el venedor el que es tira enrere, haurà de retornar la quantitat doblegada.

A l’Agència Immobiliària. És important tenir en compte que qui ha de pagar-li els seus serveis és aquella part que els hagi contractat. Per tant, si és el venedor el que ha contractat l’Agència, com generalment ocorre, aquesta només podrà exigir els seus honoraris venedor, i mai del comprador. Els honora[1]*rios que correspongui percebre a l’Agència *Inmo[1]*biliaria únicament es reportaran si efectivament s’efectua la compravenda.

Al notari. El notari cobrarà els honoraris que segons el seu aranzel corresponguin per l’autorització de les escriptures de compravenda i de préstec hipotecari. És important saber que per llei, el pagament de tals honoraris correspon al venedor, quan es refereixin a l’autorització de l’escriptura, i al comprador, quan es refereixin a l’expedició de les còpies de l’escriptura. El comprador només haurà de pagar la totalitat dels honoraris del notari si així ho pacta expressament amb el venedor. L’import dels aranzels notarials es troba establert pel seu aranzel.

Als gestors, l’import dels seus serveis de gestió per al cas que s’hagin contractat. És molt important que exigim la presentació de les factures originals emeses pel notari i el registrador, així com la carta de pagament dels Impostos, de manera que sapiguem quant paguem per cada servei.

Al Registre de la Propietat haurem de pagar l’import dels honoraris corresponents a l’extensió de la inscripció del nostre dret i, si així s’hagués pactat, l’import dels honoraris corresponents a la inscripció de la hipoteca. L’import dels aranzels registrals es troba establert per un aranzel, a la disposició de l’usuari en cada oficina registral. Abans de realitzar cap pagament exigeixi vostè la presentació de les factures corresponents, amb desglossament dels conceptes corresponents, l’IVA, i la identitat i NIF de qui l’expedeix. En el cas de les expedides per notaris i registradors, si no està d’acord amb els conceptes pels quals se li cobra, o amb les quantitats, podrà presentar recurs contra ells en els termes que estableixen les normes que fixen el seu aranzel.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies