L’examen de la situació física i jurídica de l’habitatge que pretenem adquirir es fa més complex en aquells casos en els quals adquirim sobre pla, és a dir, en aquells casos en els quals l’habitatge de què es tracta encara no ha estat construïda. En tal cas, l’única descripció a la qual podrem accedir serà la que resulti del pla que el promotor ens mostri, i l’habitatge només existirà si el promotor compleix la seva obligació d’edificar d’acord amb el que s’estableix en els plans sobre els quals es va celebrar el contracte. PER AIXÒ, PER Al CAS QUE HÀGIM COMPRAT SOBRE PLÀNOL, no haurem de signar cap contracte, ni lliurar cap quantitat a compte.  Podrà sol·licitar-se del registrador un informe escrit sobre la situació registral de la finca, o bé, assessorament verbal sobre qüestions relatives a la situació registral de la finca. del preu sense prèviament comprovar el següent:

  • Que la promotora amb la qual estem contractant existeix, i que la persona que signarà en el seu nom està facultada per a això. A tal fi haurem de consultar el Registre Mercantil, on l’empresa promotora haurà d’estar inscrita, i això, acudint a qualsevol Registre Mercantil, o a través de la pàgina www. registradores.org, des de la qual es pot obtenir informació sobre la inscripció de la societat, càrrecs d’administració, apoderats i estatuts. La consulta pot ser realitzada des del propi domicili i s’obtindrà la informació en línia, de manera immediata i a través d’Internet. L’abonament dels honoraris es realitza mitjançant un càrrec en targeta de crèdit. Tal comprovació, convenient en tot cas, es fa imprescindible en casos de vendes sobre pla. Que el solar sobre el qual es durà a terme l’edificació està inscrit a nom de la societat promotora amb la qual contractem, de manera que aquella sigui la seva propietària. A aquest efecte s’haurà de consultar el Registre de la Propietat en els termes abans assenyalats.
  • Que l’edificació que s’aixecarà ha estat autoritzada per l’Ajuntament, mitjançant la concessió de la corresponent llicència. La comprovació de tal circumstància podrà obtenir-se a través del Registre de la Propietat, perquè si consta inscrita en el Registre la descripció de l’edifici futur és perquè prèviament s’ha justificat davant el registrador l’existència de la llicència, i l’inici de les obres d’acord amb el projecte aprovat. En cas que en el Registre no consti encara la descripció de l’edifici serà necessari acostar-se a l’Ajuntament per a comprovar que sobre el solar de què es tracti es pot construir. Si abans en cas que es dugui a terme la construcció de l’edifici ens exigeixen la signatura d’un contracte privat i l’abonament de quantitats a compte del preu, s’haurà de tenir en compte:
    • Que si el contracte inclou clàusules abusives aquestes es tindran per no posades, encara que el comprador les hagi signat, i es consideraran nul·les. Són tals, aquelles que permeten al promotor realitzar posteriors modificacions en el projecte sense que el consenti el comprador, les que estableixen la renúncia del comprador al dret a triar notari, les que estableixen l’obligació del comprador a subrogar-se en el préstec hipotecari contractat pel promotor, les que l’obliguen a contractar serveis accessoris, l’estipulació que el consumidor ha de carregar amb les despeses derivades de la preparació de la titulació que per la seva naturalesa corresponguin al professional (obra nova, propietat horitzontal, hipoteques per a finançar la seva construcció o la seva divisió i cancel·lació), la que imposi al consumidor el pagament de tributs en els quals:
    • En cas que l’habitatge que vulguem comprar no hagi estat construïda, l’única descripció a la qual podrem accedir serà la que resulti del pla que el promotor ens mostri, perquè l’habitatge només existirà si aquest compleix la seva obligació d’edificar d’acord amb el que s’estableix en els plans sobre els quals es va celebrar el contracte. el subjecte passiu és el professional o la que li imposi les despeses derivades de l’establiment dels accessos als subministraments generals de l’habitatge, quan aquesta hagi de ser lliurada en condicions d’habitabilitat.
    • En cas que es lliurin quantitats al promotor, es podrà exigir d’aquest que justifiqui que les ha dipositat en un compte especial de la qual només podrà disposar per a dur a terme la construcció, i que es contracti una assegurança o es constitueixi un aval que asseguri la seva devolució més un sis per cent per al cas que no es dugui a terme la construcció o es retardi el lliurament. Una vegada finalitzada la construcció, i abans de signar l’escriptura de compravenda, haurem d’exigir del venedor que justifiqui que l’obra ha estat acabada d’acord amb la descripció establerta en el pla, i que s’ha contractat una assegurança que cobreixi els danys que al comprador se li poguessin produir per defectes en la construcció. Tals circumstàncies podran comprovar-se a través d’una consulta al Registre de la Propietat, perquè si consta inscrita la terminació de l’edificació, és perquè prèviament s’ha justificat al registrador l’existència d’un certificat de final d’obra conforme amb el projecte aprovat, i la contractació de les assegurances. Per això, abans de signar l’escriptura, cal comprovar que s’ha inscrit el final de l’obra en el Registre de la Propietat

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies